Alexander Oligerov Autumn Nostalgia 29.5 x 31.5

February 4, 2019