Joy Stanley Puttin on the Ritz 24 x 36

April 12, 2022