Nodar Khokhobashvili Ancient Arch 42 x 20

October 6, 2020

old stone archway