Nodar Khokhobashvili Freedom 60 x 17

October 6, 2020