Nodar Khokhobashvili Giraffe 50 x 20 2

May 17, 2016