Nodar Khokhobashvili Lonesome Beauty 45 x 19.5

May 17, 2016