Nodar Khokhobashvili Tango 42 x 18.5

May 17, 2016